ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

05/03/2021

ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

        ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດວຽກຕົວຈິງກັບບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອທົບທວນຄືນບັນດາຈຸດທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ແລະ ບໍ່ເປັນເອກະພາບກັນ ໃນການປັບປຸງນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງການການແຂ່ງຂັນການໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລະຫວ່າງວັນທີ 15-18 ກຸມພາ 2021, ໂດຍການນໍາພາຂອງ ທ່ານ ປອ ນາງ ໃຈມາລີ ພະກະຊຸມ, ຮອງຫົວຫນ້າອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຮັບຜິດຊອບ ພະແນກການແຂ່ງຂັນ ແລະ ບໍລິການ.

          ການລົງເຮັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນການລົງປຶກສາຫາລື, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດວຽກຕົວຈິງທີ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການກໍານົດໂຄງສ້າງລາຄາການໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາກໍານົດຮູບແບບ, ການຄິດໄລ່ ແລະ ການກໍານົດໂຄງສ້າງລາຄາການໃຫ້ບໍລິການໂທລະສັບ, ອິນເຕີເນັດ ພ້ອມທັງວິເຄາະຜົນໄດ້, ຜົນເສຍຮ່ວມກັນ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ອດທ ກໍ່ໄດ້ສະເໜີພາບລວມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜນການເຮັດວຽກໃນຕໍ່ໜ້າກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ.

           ພາບຂ່າວໂດຍ: ພະແນກແຂ່ງຂັນ ແລະ ບໍລິການ, ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ