ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ໃນຮູບແບບ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເກີນຈຳນວນຕາມລະະບຽບກຳນົດ

16/12/2020 ~ 16/12/2020

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ໃນຮູບແບບ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເກີນຈຳນວນຕາມລະະບຽບກຳນົດ

 

ຊົມເຊີຍວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ 157 ປີ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2020
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ