ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ

04/10/2019

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ

       ໃນວັນທີ 2 ຕຸລາ 2019, ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ນໍາພາຄະນະທີ່ຕາງໜ້າຈາກ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ 2019 (4th ASEAN Ministerial Conference on Cyber security), ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ ປະເທດ ສິງກະໂປ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ  S. Iswaran, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແລະ ລັດຖະ ມົນຕີຮັບຜິດຊອບ ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງສິງກະໂປ, ໂດຍມີລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະວິຊາການ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

      ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອເສີມສ້າງການຮ່ວມມືໃນກອບຂອງອາຊຽນ ດ້ານວຽກງານການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຊຶ່ງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນໄດ້ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປ້ອງກັນໄພທາງໄຊເບີໃນເຂດພາກພື້ນ ແລະ ໃນອາຊຽນ. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືວຽກງານທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະສານງານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີໃນອາຊຽນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັນດາມາດຖານພຶດຕິກຳຂອງລັດແບບສະໝັກໃຈ ແລະ ບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດ (implementation of norms in cyberpace), ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນນະໂຍບາຍປ້ອງກັນໄພທາງໄຊເບີ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ຮັບມືກັບໄພຄຸກຄາມຕ່າງໆ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນ່ໃສ່ປົກປ້ອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານ ICT ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.

     ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີເຈດຈໍານົງທີ່ຈະພັດທະນາປະເທດ ແລະ ປັບປຸງມາດຕະຖານການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມີຄວາມມປອດໄພ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ໃນການສ້າງມາດຖານ ການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ລວມໄປເຖີງການສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມປອດໄພ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດບຸກຄະລາກອນໃນການຮັບມືກັບໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ. ໃນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຈາກຄູ່ຮ່ວມມືຂອງອາຊຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການສ້າງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍສາກົນ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ການສ້າງກົນໄກການຮັບມືກັບໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ, ການສ້າງບຸກຄະລາກອນ, ການຮ່ວມມືສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະຫວ່າງປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ໃນລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ, ນອກຈາກນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການສ້າງສູນຝຶກອົບຮົມຄວາມປອດໄພດ້ານໄຊເບີອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ (AJCCBC) ທີ່ຕິດພັນກັບຜົນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ; ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງສູນ ASEAN-CERT; ແລະ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຮອງເອົາການຈະສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການປະສານງານດ້ານຄວາມປອດໄພໄຊເບີຂອງອາຊຽນ ໂດຍຈະໃຫ້ມີຕົວແທນຈາກໜວ່ຍງານທີ່ກ່ຽວຂອ້ງເຂົ້າຮວ່ມ ຊຶ່ງການຮັບຮອງເອົາການຈັດຕັ້ງດັ່ງກ່າວທີ່ປະຊຸມເຫັນດີຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີໂທລະຄົມມະນາຄົມອາຊຽນເພື່ອພິຈາລະນາໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

          ສຳລັບ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ໄດ້ມອບໜາຍໃຫ້ ສູນລາວເຊີດ ດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງນະໂຍບາຍດ້ານຄວາມປອດໄພທາງ ໄຊເບີ, ຊຶ່ງຈະລົງເລິກ ທາງດ້ານການສົ່ງເສີມການສ້າງບຸກຄະລາກອນ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງກອນ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ທາງ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຕໍ່ວຽກງານປ້ອງກັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນ (CIIP) ຂອງປະເທດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ   ໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ປະຕິບັດໄດ້ແຜນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີ ແລະ ການປົກປອ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຕາມແຜນແມ່ບົດ ການພັດທະນາວຽກງານດ້ານ ໄອຊີທີ ຂອງອາຊຽນແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ ສະບັບທີ 13
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ