ເອກະສານກອງປະຊຸມປະຈໍາປີກະຊວງ ປທສ

​ເອກະສານກອງປະຊຸມ ວຽກງານ ປທສ ປະຈໍາປີ 2018
        ວັນທີ 1 ເມສາ 2018

        ພາກເຊົ້າ
             ວາລະກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2018                                                                ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ 4.0                                 ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ການແກ້ໄຂສັນຍານໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດຕ່າງປະເທດ              ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ ດ້ານ ICT                            ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ວຽກ​ງານ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽ​ນ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ                                      ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ການຫັນວຽກງານລັດຖະບານເປັນດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ             ດາວໂຫຼດ
         ພາກບ່າຍ
             ບົດນໍາສະເໜີ ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ, ຈໍາໜ່າຍອຸປະກອນ ໄອຊີທີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ(ໂພນີ້) ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ບໍ່ແກ້ວ      ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີ ໃນວຽກກະສິກໍາ _ແຂວງຈໍາປາສັກ                        ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ສະພາບການນຳໃຊ້ ໄອຊີທີແຂວງຫຼວງພະບາງ                                 ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ການຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍບໍລິການດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ     ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ບາງທັດສະນະ ກ່ຽວກັບທິດທາງປັບປຸງ ການດຳເນີນ ທຸລະກິດ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ                          ດາວໂຫຼດ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ