ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ


ຫ້ອງ​ການ​ກະ​ຊວງ
      ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ
      ພະ​ແນກ ເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ
      ພະ​ແນກ ສັງລວມ
      ພະ​ແນກ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ
      ພະ​ແນກ ປະຊາສໍາພັນ
      ພາລະບົດບາດ

ກົມການເງິນ
      ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ
      ພະ​ແນກ ການເງິນ-ບັນຊີ
      ພະ​ແນກ ຄັງເງິນສົດ
      ພະ​ແນກ ງົບປະມານ
      ພະ​ແນກ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ
      ພະ​ແນກ ລາຍຮັບ-ຕິດຕາມທວງໜີ້
      ພາລະບົດບາດ

ກົມໄປສະນີ
      ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ
      ພະ​ແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະຄຸ້ມຄອງໄປສະນີ
      ພະ​ແນກ ສົ່ງເສີມ-ພັດທະນາໄປສະນີ
      ພາລະບົດບາດ

ກົມ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື     
      ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ
      ພະ​ແນກ ສະຖິຕິ
      ພະ​ແນກ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະສອງຝ່າຍ
      ພະ​ແນກ ອາຊຽນ
      ພະ​ແນກ ແຜນການ
      ພາລະບົດບາດ

ກົມ​ຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ     
      ພະ​ແນກພັກ-ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
      ພະ​ແນກ ປັບປຸງກົງຈັກ-ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
      ພະ​ແນກ  ບໍລິຫານ-ນະໂຍບາຍ
      ພະ​ແນກ ພັດທະນາບຸກຄະລະກອນ
      ພາລະບົດບາດ

ກົມ​ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
      ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ
      ພະ​ແນກ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ
      ພະ​ແນກ ແຜນການ ແລະການພັດທະນາ
      ພະ​ແນກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະກວດກາ
      ພາລະບົດບາດ

ກົມ​ຄື້ນຄວາມຖີ່  
      ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ
      ພະ​ແນກ ກວດກາຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ
      ພະ​ແນກ ຄຸ້ມຄອງການສື່ກສານຜ່ານດາວທຽມ
      ພະ​ແນກ ຈັດສັນ ແລະອະນຸຍາດຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ
      ພາລະບົດບາດ

ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ
      ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ
      ພະ​ແນກ ການແຂ່ງຂັນ ແລະບໍລິການ
      ພະ​ແນກ ມາດຕາຖານ-ຄຸນນະພາບ
      ພະ​ແນກ ປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
      ພະ​ແນກ ໃບອະນຸຍາດໂທລະຄົມມະນາຄົມ     
      ພະ​ແນກ ເລກໝາຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ
      ພາລະບົດບາດ

ກົມ​ກວດກາ
      ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ ແລະຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ
      ພະ​ແນກ ກວດກາພັກ
      ພະ​ແນກ ກວດກາລັດ ແລະຕິດຕາມແກ້ໄຂຜົນການກວດກາ 
      ພະ​ແນກ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະສືບສວນ-ສອບສວນ
      ພາລະບົດບາດ

​ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
      ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ
      ພະ​ແນກ ແຜນການ ການຮ່ວມມື ແລະການເງິນ
      ພະ​ແນກ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
      ພະ​ແນກ ພັດທະນາ ແລະປະຕິບັດການ ເຂືອຂ່າຍ  
      ພະ​ແນກ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາຫຼັກສູດ
      ພາກວິຊາ ວິສະວະກໍາ ໄອຊີທີ
      ພາລະບົດບາດ

​ສູນສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
      ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ
      ພະ​ແນກ ນິຕິກໍາ
      ພະ​ແນກ ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
      ພະ​ແນກ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ
      ພາລະບົດບາດ

ສູນ​ບໍ​ລີ​ຫານ​ລັດ​ດ້ວຍ​ເອ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນີກ
     
ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ
      ພະ​ແນກ ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ ແລະການຮ່ວມມື້
      ພະ​ແນກ ໂປຣແກຣມ ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
      ພະ​ແນກ ຄຸ້ມຄອງ ແລະເຊື່ອມໂຍງ
      ພາລະບົດບາດ

ສູນ​ອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ
     
 ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະການເງິນ
      ພະ​ແນກ ສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ
      ພະ​ແນກ ລະຫັດຊື້ອິນເຕີເນັດ ສູງສຸດ ແຫ່ງຊາດ ດ໋ອດລາ
      ພະ​ແນກ ສູນກາງເຊື່ອມຕໍ່      
      ພະ​ແນກ ສ່ວນແບ່ງ ແລະມາດຖານ
      ພະ​ແນກ ແຜນການ ແລະການຮ່ວມມື
      ພາລະບົດບາດ

ສູນ​ສະກັດກັ້ນ ແລະແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ
     
 ພະ​ແນກ ບໍລິຫານ ແລະຈັດຕັ້ງ 
      ພະ​ແນກ ເຕັກນິກຄວາມປອດໄພ
      ພະ​ແນກ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະພັດທະນາ
      ພະ​ແນກ ແຜນການ ແລະການຮ່ວມມື  
      ພາລະບົດບາດ

   

 

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ